Lakstempel Steenwijk

Zoals elke stad in Nederland kende ook Steenwijk stadszegels die in het

verleden gebruikt werden om oorkonden, contracten en akten vanwege het

stadsbestuur te legitimeren. Een zegel werd gemaakt door boven de akte

druppelsgewijs wat vaste zegellak te laten smelten en daarin tijdens de

stolling het lak-stempel te drukken.

Het zegel van Steenwijk diende onder andere ter bekrachtiging van door het

stadsbestuur opgestelde akten. De oudst bekende zegels van Steenwijk

dateren uit 1417 en 1425, beide met een doorsnede van 43 mmo

Van veel oorkonden zijn de originelen verloren gegaan. Toch weet men soms

van de inhoud, omdat men gelukkig nog in het bezit is van het concept of een afschrift.

Op die manier is ook de brief van bisschop Johan van Diest, waarin in 1327 de stadsrechten van Steenwijk nog eens werden bevestigd, bewaard

gebleven. Vaak bevinden die concepten of afschriften zich in cartularia, waarin de oorkonden van een kerk of klooster werden gekopieerd dat is

ook het geval met het voor Steenwijk zeer belangrijke 'Cartularium van het kapittel van de Sint Clemenskerk', dat in 1501 werd opgesteld door

de kanunnik Herman ten Broecke.

Steenwijk kende onder andere een grootzegel en een kleinzegel. We mogen ons gelukkig prijzen weer in het bezit te zijn van het originele

lakstempel van het kleinzegel. Lang geleden verdween het hierbij afge-beelde lakstempel op mysterieuze wijze uit het gemeentehuis. Maar

gelukkig bevindt het zich nu in het Stadsmuseum aan de Markt. Het stempel is gemaakt van hout met een koperen ring. Het lakzegel vertoont

Sint Clemens als paus van Rome met een schild en een anker. In doorsnede is het 35 mmo. We zien hier een banderolle, waarop de tekst:

'S(igilum) OPPIDI STEENWIC', het zegel van de stad Steenwijk.

Na de Bataafse Revolutie in 1795 en bij de invoering in 1798 van de Staatsregeling, de voorloper van onze grondwet, kwam het gebruik van het

lakzegel nog uiterst zelden voor. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Gevers, A. J. Het wapen van Steenwijk, te vinden in: Posterna, J. P.

J. Tussen graaf en maire, Bijdragen tot de geschiedenis van Steenwijk en omstreken voornamelijk in de 16 e en 17e eeuw, Kampen, 1987, p. 70-

89.