Dialect Steenwieks
Parallelweg.
Evenwijdig liggend of zich uitstrekkend evenwijd met iets anders. De Parallelweg ligt evenwijdig aan de spoorlijn te Steenwijk aan de noordzijde tussen de Eesveenseweg en de Gagelsweg . Zowel de spoorlijn als de Parallelweg werden in de jaren 1866 / 1867 aangelegd. In het begin hete deze weg Spoorlaan. De naam Parallelweg in de volksmond ontstaan, werd niet bij raadsbesluit bekrachtigd.
A Aardappel Aarbeien Allemaal Altijd Arm Azen B Bank Baard Bel Bezem Bijl Bijten Blijven Bladeren Blind Bloed Bloeien Boom Boord Borstel Borstzak Bramen Brandnetel Brief Broekzak Broer Brood Brug Buigen Buik C Chocola D Daar Daarginds Dagen Dansen Deur Doek Dorst Draaien Drijft Droog Drop Druif Drukken Duim Duister Duitsers Duivel Duizelig E Eend Eg Elkaar Eikel Even F Fijt Fles G Ga Gaar Gegeten Geloven Geluid Geveltjes Gevraagd Glijden Gras Grijpen Grijpt Groeien Groente Gracht Gulzig iemand H Haast Hals Hand Heeft Helemaal Hemd Hij Hitte Hoed Hoekig stuk Hoofd Horloge Huilde Huizen I Ijzer J jaar jas Jeuken Jij K Kaart Kam Kamp,bouwlan d Kar Kast Kat Kerel Kerk
Jaargetijden. veurjaor lente aaest herfst somer zomer winter winter
Feestdagen. Karsdaegen Kerstdagen Paosen/Paozen Pasen Óldejaorsaovend Oudejaarsavond Pinksteren Pinksteren Ni’jjaor Nieuwjaar
Eerdappel Erebesen Allemaole Altied Aarm Aozen Baank Board Belle Bessem Biele Bieten Blie;ven Blaeden Bliend Blood Bleuien Bome Boorde Bóssel Fikkien Brummels Braandnettel Breef Buuse Breur Stoete Brógge Bu:gen Boek Sukelao Doar Daorgunder Daegen Daansen Deure Dook Dust Draeien Dreef Dreuge Drup Droe:ve Drókken Doeme Duuster Duutsers Du:vel Dwiel Ente Egge Mekaander Ekkel Eem Fiet Flezze Gao Gaer E’geten Gleuven Geluud Gevelties Ervrögen Glieden Grös Griepen Gribt Greuien Greunte Grachte Groaperd Aost Aals Aand Hef Elemaole EmpIngst Hi’j Itte Ontien Ood Tippe Heufd Allosien Lipte U:zen Ie;zer Jaor Jazze Jokken Ie Kaorte Kaome Kaampe Karre Kaaste Katte Kaerel Kaarke
Karse Karsedaegen Verskiet Kiele Kooze Kiend Tie:zerd Kiepe Klaegen Kloete Knuppen KoKoke Kold Kreie Kraante Krulewaegen - Krooie Kru:zen Maank Krie:gen Kuken Smókken Kwaod Kwiet Laedem Laete Lae ledder Slie:rte Lellijk Leugen Lócht ‘Litien Lie:fste Lieste Lop Luden Luken Maege Maechies Mid Misskien Meu Mood Meuilijk Meuite Meule Mótten Mógge Moes Musse Nao Naor Naolde Naost Neve Nekke Naargens Neet Nóchter Eulie Ópeseupen Boezeroen Old Paole Pééëd Panne Paere Peinze Piene Piepe Plaeze Plaanke Plumpen Pliesie Poorte Praoten Praoties Proeme Puun Putte Raosel Raem Raer Reize Rieme Reet U:verig Rolle Root Rógge Rute Róu Schere Skaop Schaede Skeef Skeel Skippien Skepen Skaarp Skeure Skie:ten Skoe
School Schoorsteen Schop Schotel Schouder Schijterd Schrijven Schuilen Schuld Schutter Slijpen Sinkerklaas Slijten Soldaat Sneeuwen Snuiven Snijden Sok Steunen kermen Stijf Stoel Storen Straat Stropen Strijken Struik Sparen Speler Spijker Spijt Strijken Stuiver Stuurs T Taai Taal Taart Tafel Terug Tijd Tuin U Ui Uil Uit Uitnodigen V Vaart - kanaal Vakantie Varken Veel Veranderen Verdriet Verf Vinden Veulen Vinden Vlees Vloeken Vod Voel Vogel Voelen Vragen Vroeg Vrijen Vuist Vuur W Waaien Waar Waarom Waarschuwen Water Werk Wesp Wieg Wijf Wijn Wijzer (Van Klok) Wilg Wol Worst Wortel Z Zakdoek Zeep Zeventien Ziek Zijn Zilveren Zoeken Zon Zoon Zonder Zou Zouden Zout Zuigen Zuinig Zuipen Zulke Zuiden Zuiver Zuinig Zonde Zuur Zwaan Zwaar Zwijn
Kers Kerstdagen Keuze Kiel Kies Kind Kieskouwer Kip Klagen Kludger Knopen KoeKoek Koud Kraai Krant Kruiwagen Kruisen Kreupel Krijgen Kuiken Kussen Kwaad Kwijt L Laden Laat Laa Ladder Langer rij Lelijk Leugen Licht Liedje Liefste Lijst Loopt Luiden Luiken M Maag Meisjes Met Misschien Moe Moed Moeilijk Moeite Molen Morsen Mug Muis Muts N Na Naar Naald Naast Neef Nek Nergens Niet Nuchter O Olie Opgezopen Overhemd Oud P Paal Paard Pan Peer Pens Pijn Pijp Plaats Plank Plonsen Politie Poort Praten Praatjes Pruim Puin Put R Raadsel Raam Raar Reis Riem Riet Rillerig Rol Roet Rug Ruit Ruw S Schaar Schaap Schade Scheef Scheel Scheepje Schepen Scherp Scheur Schieten Schoen
Skole Skorsteen Skuppe Sköttel Skólder Skieterd Skrie:ven Skoelen Skuld Skutter Sliepen Sunterklaas Slieten Soldaot Sni’jen Snoe:ven Snieden Sokke Stennen Stief Stool Steuren Straote Streupen Srieken Struke Spaeren Speuler Spieker Spiet Strieken Stufer Stoe:rs Taoi Tael Taorte Taofel Terógge Tied Tuun Siepel Oele Uut Uutneudigen Vaort Vekaansie Swien Veule Veraanderen Verdreet Vaarve Vienen Vullem Vienen Vleis Vleuken Tónte Vu:le Veuëgel Veulen Vraogen Vróg Vri’jen Voeste Vuu:r Waeien Waor Waorumme Waorskouwen Waeter Waark Wespe Wie:ge Wief Wien Wie:zer Wilge Wólle Wórst Wóttel Snotlappe Zepe Zeuventiene Siek Sien Sulveren Zeuken Sunne Zeune Zunder Zol Zollen Zolt Zoe:ëgen Zunig Soepen Sókke Zuden Zu:ver Zunig Zunde Zoe:r Zwaene Zwaor Swien
Steenwieker woordjes.
Dialect Steenwieks
Parallelweg.
Evenwijdig liggend of zich uitstrekkend evenwijd met iets anders. De Parallelweg ligt evenwijdig aan de spoorlijn te Steenwijk aan de noordzijde tussen de Eesveenseweg en de Gagelsweg . Zowel de spoorlijn als de Parallelweg werden in de jaren 1866 / 1867 aangelegd. In het begin hete deze weg Spoorlaan. De naam Parallelweg in de volksmond ontstaan, werd niet bij raadsbesluit bekrachtigd.
A Aarda ppel Aarbe ien Allem aal Altijd Arm Azen B Bank Baard Bel Beze m Bijl Bijten Blijve n Blade ren Blind Bloed Bloei en Boom Boord Borst el Borst zak Bram en Brand netel Brief Broek zak Broer Brood Brug Buige n Buik C Choc ola D Daar Daarg inds Dage n Dans en Deur Doek Dorst Draai en Drijft Droog Drop Druif Drukk en Duim Duist er Duits ers Duive l Duize lig E Eend Eg Elkaa r Eikel Even F Fijt Fles G Ga Gaar Geget en Gelov en Gelui d Gevel tjes Gevra agd Glijde n Gras Grijpe n Grijpt Groei en Groen te Grach t Gulzi g iema nd H Haast Hals Hand Heeft Hele maal Hemd Hij Hitte Hoed Hoeki g stuk Hoof d Horlo ge Huild e Huize n I Ijzer J jaar jas Jeuke n Jij K Kaart Kam Kamp ,bouw land Kar Kast Kat Kerel Kerk
Jaarg etijde n. veurj aor lente aaest herfst some r zome r winte r winte r
Feest dagen . Karsd aegen Kerst dagen Paose n/Pao zen Pasen Óldej aorsa ovend Oudej aarsa vond Pinkst eren Pinkst eren Ni’jjao r Nieuw jaar
Eerda ppel Erebe sen Allem aole Altied Aarm Aoze n Baan k Board Belle Besse m Biele Biete n Blie;v en Blaed en Bliend Blood Bleuie n Bome Boord e Bósse l Fikkie n Brum mels Braan dnett el Breef Buus e Breur Stoet e Brógg e Bu:ge n Boek Sukel ao Doar Daorg under Daeg en Daan sen Deure Dook Dust Draei en Dreef Dreug e Drup Droe: ve Drókk en Doem e Duust er Duuts ers Du:vel Dwiel Ente Egge Meka ander Ekkel Eem Fiet Flezz e Gao Gaer E’gete n Gleuv en Geluu d Gevel ties Ervrö gen Glied en Grös Griep en Gribt Greui en Greun te Grach te Groap erd Aost Aals Aand Hef Elema ole EmpI ngst Hi’j Itte Ontie n Ood Tippe Heufd Allosi en Lipte U:zen Ie;zer Jaor Jazze Jokke n Ie Kaort e Kaom e Kaam pe Karre Kaast e Katte Kaere l Kaark e
Karse Karsed aegen Verskie t Kiele Kooze Kiend Tie:zer d Kiepe Klaege n Kloete Knupp en KoKok e Kold Kreie Kraant e Krulew aegen - Krooie Kru:ze n Maank Krie:ge n Kuken Smókk en Kwaod Kwiet Laede m Laete Lae ledder Slie:rte Lellijk Leugen Lócht ‘Litien Lie:fste Lieste Lop Luden Luken Maege Maechi es Mid Misski en Meu Mood Meuilij k Meuite Meule Mótten Mógge Moes Musse Nao Naor Naolde Naost Neve Nekke Naarge ns Neet Nóchte r Eulie Ópese upen Boezer oen Old Paole Pééëd Panne Paere Peinze Piene Piepe Plaeze Plaank e Plump en Pliesie Poorte Praote n Praotie s Proem e Puun Putte Raosel Raem Raer Reize Rieme Reet U:verig Rolle Root Rógge Rute Róu Schere Skaop Schaed e Skeef Skeel Skippie n Skepen Skaarp Skeure Skie:te n Skoe
School Schoorst een Schop Schotel Schouder Schijterd Schrijven Schuilen Schuld Schutter Slijpen Sinkerkla as Slijten Soldaat Sneeuwe n Snuiven Snijden Sok Steunen kermen Stijf Stoel Storen Straat Stropen Strijken Struik Sparen Speler Spijker Spijt Strijken Stuiver Stuurs T Taai Taal Taart Tafel Terug Tijd Tuin U Ui Uil Uit Uitnodige n V Vaart - kanaal Vakantie Varken Veel Verander en Verdriet Verf Vinden Veulen Vinden Vlees Vloeken Vod Voel Vogel Voelen Vragen Vroeg Vrijen Vuist Vuur W Waaien Waar Waarom Waarsch uwen Water Werk Wesp Wieg Wijf Wijn Wijzer (Van Klok) Wilg Wol Worst Wortel Z Zakdoek Zeep Zeventie n Ziek Zijn Zilveren Zoeken Zon Zoon Zonder Zou Zouden Zout Zuigen Zuinig Zuipen Zulke Zuiden Zuiver Zuinig Zonde Zuur Zwaan Zwaar Zwijn
Kers Kerstda gen Keuze Kiel Kies Kind Kieskou wer Kip Klagen Kludger Knopen KoeKoe k Koud Kraai Krant Kruiwag en Kruisen Kreupel Krijgen Kuiken Kussen Kwaad Kwijt L Laden Laat Laa Ladder Langer rij Lelijk Leugen Licht Liedje Liefste Lijst Loopt Luiden Luiken M Maag Meisjes Met Misschi en Moe Moed Moeilijk Moeite Molen Morsen Mug Muis Muts N Na Naar Naald Naast Neef Nek Nergen s Niet Nuchter O Olie Opgezo pen Overhe md Oud P Paal Paard Pan Peer Pens Pijn Pijp Plaats Plank Plonsen Politie Poort Praten Praatjes Pruim Puin Put R Raadsel Raam Raar Reis Riem Riet Rillerig Rol Roet Rug Ruit Ruw S Schaar Schaap Schade Scheef Scheel Scheepj e Schepe n Scherp Scheur Schiete n Schoen
Skole Skors teen Skup pe Skött el Skóld er Skiet erd Skrie: ven Skoel en Skuld Skutt er Sliep en Sunte rklaa s Sliete n Solda ot Sni’je n Snoe: ven Snied en Sokk e Stenn en Stief Stool Steur en Strao te Streu pen Sriek en Struk e Spaer en Speul er Spiek er Spiet Striek en Stufe r Stoe:r s Taoi Tael Taort e Taofe l Teróg ge Tied Tuun Siepe l Oele Uut Uutne udige n Vaort Veka ansie Swie n Veule Veraa ndere n Verdr eet Vaarv e Viene n Vulle m Viene n Vleis Vleuk en Tónte Vu:le Veuë gel Veule n Vraog en Vróg Vri’je n Voest e Vuu:r Waei en Waor Waor umm e Waor skou wen Waet er Waar k Wesp e Wie:g e Wief Wien Wie:z er Wilge Wólle Wórst Wótte l Snotl appe Zepe Zeuv entie ne Siek Sien Sulve ren Zeuk en Sunn e Zeun e Zund er Zol Zolle n Zolt Zoe:ë gen Zunig Soep en Sókk e Zude n Zu:ve r Zunig Zund e Zoe:r Zwae ne Zwao r Swie n
Steenwieker woordjes.