De groentenkwekers brachten vroeger hun groenten altijd per punter naar Steenwijk; voor het gemaaltje moesten hun vaartuigen dan worden geschut. Hier waren namelijk sluizen, die later ook zijn verdwenen. De groentenkwekerij kwam toen op volle gang en de Oostermeenthe speelde een grote rol bij de tuinbouw. Er zijn wel tijden geweest, dat er in Steenwijk en omgeving gebrek was aan groente, maar sinds de ontginning van de Oostermeenthe had men ruimschoots voldoende. Wisten aanvankelijk de tuinders zelf de groenten aan de man te brengen, toen de kwekerij op de Meenthen zich steeds uitbreidde, werd het initiatief genomen om in Steenwijk een Coöperatieve Veilingvereniging op te richten. Op 9 september 1912 werd de oprichting een feit en op 10 juni 1913 veilde men de eerste groente op stukje grond, dat door de gemeente was afgestaan. Deze groenteverkoop werd gehouden bij het z.g. „wiede gat" achter de voormalige Pasman's fabrieken. De opzet was zeer klein, maar het ging voorspoedig met de jonge veilingvereniging, zodat deze weldra moest worden uitgebreid. Het geschiedenisboek vertelt, dat de heer L. ter Horst voorzitter was en tevens veilingmeester. J. Visser was tweede voorzitter en de heren H. M. J. Doom secretaris, J. J. Bijkerk Czn. tweede secretaris, G. Jansen penningmeester en verder hadden nog in het eerste bestuur zitting de heren R. Beute en A. Aalderson. De kwekers moesten in het begin zelf voor verpakkingsmateriaal zorgen en een ieder ging zijn eigen gang. De verkoop geschiedde geheel anders dan tegenwoordig. Augurken bijvoorbeeld werden per duizend stuks verkocht. Deze manier van verkoop voldeed echter niet en er werd overgegaan tot een andere methode, de vereniging stelde verpakkingsmateriaal beschikbaar. Eerst waren het manden, maar in 1936 kwamen pas de houten kisten, waar allerlei kleingoed in verpakt kon worden. In het eerste jaar, dat de veiling op gang kwam, werd voor een bedrag van f 49.978,— aan groenten geveild. In de oorlogsjaren 1914—'18 ging het uitstekend met de groentekwekerij in Steenwijk. Er werd toen een omzet geboekt van f 225.296,68. Deze aanvoer was te danken aan de tuinbouw op de Oostermeenthe. In die tijd was er veel export naar Duitsland, maar na 1918 kwam er een grote teruggang voor de veiling. Zelfs zo, dat er in 1922 voor slechts f 60.000,— werd verhandeld. In 1925 verhuisde de veiling naar het terrein van de Spoorwegen en een jaar later werd de Coöperatieve Veilingvereniging Steenwijk en Omstreken W.A. opgericht. Dit W.A. werd later gewijzigd in G.A. De vereniging beschikte over een veilingklok, die in het jaar 1923 in gebruik werd genomen. Voordien was de heer P. Zwolle lange tijd afslager. De veilingvereniging kreeg in 1939 een definitieve plaats, het terrein waar ze nu nog is gevestigd en dat beheerden aan de houthandel firma Aberson. Zo heeft de Meenthe bij de Steenwijken tuinders lange tijd een belangrijke rol vervuld. Toen echter een terugslag kwam in de groentekwekerij, besloot de N.V. de gezamenlijke tuinders het tuinbouwbedrijf op te geven, waar- door de Oostermeenthe als tuinbouwgebied verloren ging. Dit betekende een versmalling van de tuinbouwbasis, die in latere jaren ongetwijfeld haar invloed heeft doen gelden. Het groenten kweken op de Meenthe had zeker enkele nadelen, want in het voorjaar waren de gewassen vrij spoedig aan vorst onderhevig. Ook ontstond er in de appel en pruimenbomen veel ziekte. Mede door deze moeilijkheden werd in de twintiger jaren het groenten kweken op de Oostemeenthe gestaakt en werden de gronden ingezaaid voor grasland. De Meenthen hebben nog een andere betekenis gekregen door de destijds in gebruik genomen ijsbaan, de z.g. „Vlakte". Deze landerijen waren toen bij de winterdag een plekje van vermaak, want wanneer het vele Drentse water door de oude Steenwijken Aa kwam opdringen, liepen de meeste landerijen onder water en was het één grote ijsvloer. Jacob Bijkerk bezat een ijsslee en suisde toen, als de wind een beetje krachtig was, over de grote ijsvlakte. Daarnaast hebben hier vele Steenwijkers de eerste stappen gedaan op de gladde ijzers, want men kende nog geen ijsbaan. Op de Woldmeenthe kreeg men ander vertier, want in de begintijd van de vliegmachine werden op het zogenaamde „hoge tin" demonstra- ties gehouden met vliegtuigen en parachutespringers. Wat zal dit complex grond, of tenminste een deel daarvan, nog in de toekomst voor Steenwijk gaan betekenen?. Immers een grote strook hiervan is bestemd voor industrieterrein en misschien zullen daar in de komende tijd weer velen werk vinden, zoals dat vroeger het geval was met het weiden van vee, het afgraven van veen en het kweken van groenten. In de jaren vijftig liepen de zaken terug, in 1972 werd de vereniging opgehevenen, en in 2007 werd het veilinggebouw afgebroken.