© Albert
STEENWIEK

Grote of Sint Clemenskerk

De geschiedenis van de Grote of Sint Clemenskerk

begint omstreeks het jaar 900

De Steenwieker toorn zou reeds ontstaan uit de twaalfde eeuw. De oudste stukken om trend dit bouwwerk dateren uit het jaar 1141 toen de Bisschop van  Utrecht de kerk Steenwijk werd ge- schonken aan het klooster Ruinen. Van oudsher  schijnt de kerk onder bescherming van Sint Clemens te hebben gestaan. Hij was de derde paus en leefde van 88 - 97. Deze heilige was vol- gens de overlevering de derde bisschop van Rome na Peterus. In de tijd van de Christen vervol- ging werd hij op last van  Keizer Tra janus aan een anker  gebonden en in zee  geworpen met het kennelijke doel hem voor altijd te doen verdwijnen. Maar het lijk van de martelaar spoelde later aan op het strand,zonder het anker. Deze geschiedenis is ongetwijfeld het motief geweest voor het ontwerp van het thans nog  bestaande stadswapen van Steenwijk. Immers hier op treft men  Sint Clemens aan op het anker. Deze geschiedenis is ongetwijfeld het motief geweest voor het ontwerp van het thans nog  be- staande stadswapen van Steenwijk. Immers hier op treft men  Sint Clemens aan op het anker. Ook de toren is naar hem genoemd. De Grote of Sint Clemens kerk moet in haar begin stadium van hout zijn geweest. Pas later is dit bouwwerk in steen verrezen. In 1409 werd het koor ge- bouwd, het oudste gedeelte van de huidige kerk. In archief stukken van de Nederlandse Her- vormde gemeente staat vermeld, dat Fredericus Bisschop van Utrecht, op 14 november 1422 aan de fabriek meesters van de  Sint Clemens  kerk vergund heeft voor zover nodig de altaren in de kerk te verplaatsen. In 1588 stortte de torenspits in een zeer zware storm bovenop de kerk. Het stenen gewelf werd vervangen door houten gewelf. In de beneden verdieping bevindt zich nog een sluitsteen met een voorstelling van de heilige  Clemens. Tot  1592  bleef de kerk een Rooms-katholiek met haar altaren. Maar na de verovering  van de stad door de troepen van Prins Maurits werd hij in gericht  voor  de protestante  eredienst. Veel  is uit de kerk helaas ver- dwenen, maar aantal grafzerken in de vloer zijn bewaard gebleven. Het orgel dateert uit 1860 en is gebouwd door Petrus van Oechelen uit Haren. In 1974 -1981 is de kerk grondig gerestaureerd.  Toen werd het tongewelf weer in al haar ere hersteld en werden resten gevonden van de  funda- menten van de oude toren uit 1200. De schilderingen in de kerk dateren uit 1633. Het geheel werd officieel weer in gebruik genomen door Koningin Beatrix en prins Claus op 2  mei 1981. Blijkens een ingemetselde steen in de muur van het kerkgebouw heeft men  in 1930-1932  het  uitwendige van het gebouw gerestaureerd ,onder beheer van Kerkvoogden  L.ten  Wolde, presi- dent, B. Roeles, secretaris, H. Van Drosten, J. Scholten en A.J. Aberson. Adres: Kerkstraat 16 8331JC Steenwijk Website: Protestantse Gemeente Steenwijk