Grote of Sint Clemenskerk.

De geschiedenis van de Grote of St. Clemens kerk begint omstreeks het jaar 900. De

Steenwieker toorn zou reeds ontstaan uit de twaalfde eeuw. De oudste stukken om trend dit

bouwwerk dateren uit het jaar 1141 toen de Bisschop van  Utrecht de kerk Steenwijk werd

geschonken aan het klooster Ruinen. Van oudsher  schijnt de kerk onder bescherming van

Sint Clemens te hebben gestaan. Hij was de derde paus en leefde van 88 - 97. Deze heilige

was volgens de overlevering de derde bisschop van Rome na Peterus. In de tijd van de

Christen vervolging werd hij op last van  Keizer Tra janus aan een anker  gebonden en in zee

 geworpen met het kennelijke doel hem voor altijd te doen verdwijnen. Maar het lijk van de

martelaar spoelde later aan op het strand,zonder het anker. Deze geschiedenis is

ongetwijfeld het motief geweest voor het ontwerp van het thans nog  bestaande

stadswapen van Steenwijk. Immers hier op treft men  Sint Clemens aan op het anker. Ook de

toren is naar hem genoemd. De Grote of Sint Clemens kerk moet in haar begin stadium van

hout zijn geweest. Pas later is dit bouwwerk in steen verrezen. In 1409 werd het koor

gebouwd, het oudste gedeelte van de huidige kerk. In archief stukken van de Nederlandse

Hervormde gemeente staat vermeld, dat Fredericus Bisschop van Utrecht, op 14 november

1422 aan de fabriek meesters van de  Sint Clemens  kerk vergund heeft voor zover nodig de

altaren in de kerk te verplaatsen. In 1588 stortte de torenspits in een zeer zware storm

bovenop de kerk. Het stenen gewelf werd vervangen door houten gewelf. In de beneden

verdieping bevindt zich nog een sluitsteen met een voorstelling van de heilige  Clemens. Tot

 1592  bleef de kerk een Rooms-katholiek met haar altaren. Maar na de verovering  van de

stad door de troepen van Prins Maurits werd hij in gericht  voor  de protestante  eredienst.

Veel  is uit de kerk helaas verdwenen, maar aantal grafzerken in de vloer zijn bewaard

 gebleven. Het orgel dateert uit 1860 en is gebouwd door Petrus van Oechelen uit Haren. In

1974 -1981 is de kerk grondig gerestaureerd . Toen werd het tongewelf weer in al haar ere

hersteld en werden resten gevonden van de  fundamenten van de oude toren uit 1200. De

schilderingen in de kerk dateren uit 1633. Het geheel werd officieel weer in gebruik genomen

door Koningin Beatrix en prins Claus op 2  mei 1981. Blijkens een ingemetselde steen in de

muur van het kerkgebouw heeft men  in 1930-1932  het  uitwendige van het gebouw

gerestaureerd ,onder beheer van Kerkvoogden  L.ten  Wolde,president, B. Roeles, secretaris,

H. Van Drosten, J. Scholten en A.J. Aberson.

Toren

Toren  De  eerste steen voor deze  huidige toren werd gelegt  omstreeks

1466 door Claes  ter Maeth,  en was pas klaar  in 1511. In 1523 werd de  toren

deels  verwoest. En in 1588 werd  de spits door zware storm  afgerukt. De

eerste twee  belendingen  zijn beklampt met tufsteen. De muur van de

eerste   verdieping is 2.70m dik. En er zijn 226 treden te gaan  naar de trans.

Beklim de toren.

De toren is in juli en  augustus open.

Woensdag en Vrijdag 11.00 - 16.00 uur

Zaterdag 10.30 - 15.00  

Sint Clemens Kerkstraat 2

Tel. (0521) 514276

Klokkenluidster  

Dit kunstwerk staat bij de  grote kerk,ter nagedachtenis  aan onze klokken

luidster,  Lammigje Boonstra van den  Boer (1891-1964). Met ingang van 1 juli

1925  werd zij tot gemeentelijk  klokken luider aangesteld. Gedurende bijna

 40 jaar  zou "Lammegien de klokken  luidster"drie maal per dag de  klokken

van de Sint'Clemens  toren luiden. In de tweede Wereldoorlog  werden de

klokken van de   Sint'Clemens  toren beroofd. Op 20 April 1943 werden de

 klokken uit de toren gehaald. Na omzwervingen keerden  zij eind 1945 weer

terug in  Steenwijk en werden weer  geplaatst in de toren.

Kerkelijk zegel

Met als randschrift " Spes anchora animae".  

Dit betekent : "Hoop is het anker van de  ziel" (Hebree├źn  6: 18 en 19).  

Dit zegel wordt al in 1620 aangetroffen op  een attestatie