De Steenwieker toorn zou reeds ontstaan uit de twaalfde eeuw. De oudste stukken omtrend dit bouwwerk dateren uit het jaar 1141 toen de Bisschop van Utrecht de kerk Steenwijk werd geschonken aan het klooster Ruinen. Van oudsher schijnt de kerk onder bescherming van Sint Clemens te hebben gestaan. Hij was de derde paus en leefde van 88 - 97. Deze heilige was volgens de overlevering de derde bisschop van Rome na Peterus. In de tijd van de Christen vervolging werd hij op last van Keizer Trajanus aan een anker gebonden en in zee geworpen met het kennelijke doel hem voor altijd te doen verdwijnen. Maar het lijk van de martelaar spoelde later aan op het strand,zonder het anker. Deze geschiedenis is ongetwijfeld het motief geweest voor het ontwerp van het thans nog bestaande stadswapen van Steenwijk. Immers hier op treft men Sint Clemens aan op het anker. Deze geschiedenis is ongetwijfeld het motief geweest voor het ontwerp van het thans nog bestaande stadswapen van Steenwijk. Immers hier op treft men Sint Clemens aan op het anker. Ook de toren is naar hem genoemd. De Grote of Sint Clemens kerk moet in haar begin stadium van hout zijn geweest. Pas later is dit bouwwerk in steen verrezen. In 1409 werd het koor gebouwd, het oudste gedeelte van de huidige kerk. In archief stukken van de Nederlandse Hervormde gemeente staat vermeld, dat Fredericus Bisschop van Utrecht, op 14 november 1422 aan de fabriek meesters van de Sint Clemens kerk vergund heeft voor zover nodig de altaren in de kerk te verplaatsen. In 1588 stortte de torenspits in een zeer zware storm bovenop de kerk. Het stenen gewelf werd vervangen door houten gewelf. In de beneden verdieping bevindt zich nog een sluitsteen met een voorstelling van de heilige Clemens. Tot 1592 bleef de kerk een Rooms-katholiek met haar altaren. Maar na de verovering van de stad door de troepen van Prins Maurits werd hij in gericht voor de protestante eredienst. Veel is uit de kerk helaas verdwenen, maar aantal grafzerken in de vloer zijn bewaard gebleven. Het orgel dateert uit 1860 en is gebouwd door Petrus van Oechelen uit Haren. In 1974 -1981 is de kerk grondig gerestaureerd. Toen werd het tongewelf weer in al haar ere hersteld en werden resten gevonden van de fundamenten van de oude toren uit 1200. De schilderingen in de kerk dateren uit 1633. Het geheel werd officieel weer in gebruik genomen door Koningin Beatrix en prins Claus op 2 mei 1981. Blijkens een ingemetselde steen in de muur van het kerkgebouw heeft men in 1930-1932 het uitwendige van het gebouw gerestaureerd, onder beheer van Kerkvoogden L. ten Wolde, president, B. Roeles, secretaris, H. Van Drosten, J. Scholten en A.J. Aberson. Protestantse gemeente Steenwijk Kerkstraat 16 8331 JC https://pkn-steenwijk.nl/