Ontstaan van mien Stadtien

Steenwijk ligt in de kop van Overijssel op de grens van enkele stuwwallen(de

Woldberg en de Havelterberg) en  het laagveen gebied van Giethoorn, de

Wieden en de de Weerribben. Door Steenwijk stroomt van oorsprong een

kleine rivier, de STEENWIJKER Aa, welke ontstaan is door   smeltwater. Later

is deze Steenwijker Aa gekanaliseerd en heet dan vanaf Steenwijk het

Steenwieker Diep en deze maakt de  stad bereikbaar voor scheepvaart.

Bestuurlijk gezien maakte Steenwijk deel uit van het gewest Land van

Vollenhove. In 944 kreeg de bisschop van Utrecht  Balderik  het jachtrecht in

Vollenhove,in 1024 verwierf hij het graafschap  Drenthe,waartoe dus ook het

land van Vollenhove behoorde. Het was dan Balderik of zijn op volger die

Steenwijk moet hebben gesticht. Er bestaat ook een legende over het

ontstaan van Steenwijk. namelijk van drie  kastelen aan de oevers  van de Aa

t.w. Oostwijk,  Middelwijk en Westwijk. Het middelste slot was  Middelwijk en

deze naam  zou veranderd zijn  in Steenwijk. In 1141 bestond  de Sint Clemens-kerk  al, deze  was  door de bisschop  Hardbert al als kapittelkerk 

aangewezen voor het Land  van Vollenhove,als  onderdeel van de abdij van Ruinen. Vanuit de kapittelkerk werden  parochies gesticht in 

Friesland en Drenthe. Aan de macht van bisschoppen werd nogal eens  getwijfeld in die tijd. Er werd in 1229 een  troepenmacht gestationeerd in

Steenwijk, onder  leiding van bisschop Wilbrand van Oldenburg. Deze moest  het hoofd bieden  aan nog geen verdedigingswerken in die  tijd. In

1295 werd melding ge-maakt van versterkte  plaats Steenwijk (aarden wallen/ houten palissaden  moet men dan aan den-ken. In  1412 bestond

de Meijeringepoort (later Gasthuispoort). Er werd begonnen met de aanleg van de gracht aan de  zuidwest zijde. De Sint Clemens werd in 1500

afgebouwd in steen. Steenwijk werd onderdeel van het Oostenrijkse vorstenhuis de Habsburgers. Het huwelijk van Filips de Schone met de

Spaanse  koningsdochter Johanna waren grote delen van Europa onder  een koningschap bij el-kaar gebracht. Hun  zoon Karel kreeg 

uiteindelijk de Nederlanden ,Oostenrijk, Spanje en Italie in een land. De

installatie van Karel de V zorgde voor schermutselingen rond Steenwijk. De

ligging van Steenwijk was om richting Friesland te gaan, was erg belangrijk. Hij

werd krachtig tegen gewerkt door  door de hertog Karel van Gelre. In 1522 werd

door Cornelis van Meurs een poging onder nomen om de stad in te nemen.

Vijfhonderd soldaten  lieten het leven,maar de aanval werd afgeslagen.

Maarten  van Rossem lukte het wel op 20 september 1523 Steenwijk te

veroveren voor de Gelderse Hertog. Deze verovering werd grondig gedaan, de

gehele stad werd in de as gelegd en de bevolking vluchtte. Bij deze brand ging

ook het stadsarchief in vlammen op. Zodoende zijn er weinig geschriften te

vinden van voor die tijd. De bezetting duurde niet zo lang, al op 4 november

1523 wist Karel V Steenwijk te heroveren en voegde  het  onder gezag van de stadhouder van Friesland George Schenck van Toutenburg.

Na 1523  werd de stad en zijn verdedigingswerken weer opgebouwd, maar bij het sluiten van de vrede in 1528  werd de opbouw van de

verdedigingswerken weer gestopt. In 1528 was de positie van de Gelderse hertogen zo verzwakt dat ze  vrede sloten met Karel V. De bisschop

van Utrecht droeg ook zijn wereldlijke macht over aan  de keizer en Steenwijk werd  bestuurlijk weer onderdeel van  Overijssel. Het duurde nog

geruime tijd, maar toen men in 1543 het Verdrag van Venlo  ondertekende,waarbij ook Gelre overgedragen werd  aan de Habsburgers,  kwam er

er eindelijk een einde aan de schermutselingen. Er kwam  een  tijdelijke rust toen Karel V in 1555 zijn gezag over de Nederlanden  aan zijn zoon

Filips, die 1556 koning van Spanje werd, overdroeg.  De onder Karel V ingevoerde hervormingen werden echter door de  adel van de

Nederlanden niet zo gewaardeerd. Ze werden ernstig gekort in hun privileges

en waren  verantwoording schuldig aan de inmiddels benoemde landvoogdes

Margaretha van Parma. Willem van Oranje wierp zich op als leider van de

Nederlandse adel tegen de Spaanse koning. Hij verzette zich  ook sterk tegen

de Spaanse  maatregelen  tegen verspreiding van idee├źn van de Reformatie.

Nadat dit verzet,  tegen corruptie  van de katholieke kerk en de harde aanpak

van het Spaanse bewind, jaren lang gesluimerd  had,kwam er in 1566

uitbarsting, die in zuid Nederland begon en zich als olievlek uitbreidde. Deze

uitbarsting  noemde men de beeldenstorm. Deze woedde ook in Steenwijk, en

een groot deel van van  St .Clemens-kerk werd onherstelbaar vernield. De

Nederlandse Opstand zorgde er voor dat Filips de Spaanse hertog Alva met een 10.000 man sterk leger naar  de Nederlanden zond.

De legende over het ontstaan van Steenwijk.

Over het ontstaan van de naam Steenwijk bestaat een legende, namelijk van de drie kastelen aan de oevers van de Aa t.w. Oostwijk, Middelwijk

en Westwijk

Het middelste slot was Middelwijk en deze naam  zou veranderd zijn in Steenwijk.