© Albert
STEENWIEK

R.K. Sint Clemenskerk

Deze Kerk is gebouwd in 1882-1883

De R.K. kerk Sint Clemens is gebouwd naar een ontwerp van Alfred Tepe, destijds één van de bekendste in de stijl van de neo-gotiek bouwende Nederlandse bouwmeesters. De op 14 juni 1883 geconsacreer- de kerk verving de in 1802 aan de Markt gebouwde en in 1882 afgebroken schuurkerk. Links naast de kerk stond tot in de jaren '70 een bijbehorende pastorie. Het electronische orgel komt niet voor be- scherming van Rijkswege in aanmerking. Omschrijving De driebeukige kerk is van het type pseudo- basiliek en gebouwd in de stijl van de destijds voor r.k kerken gangbare neo-gotiek. Hij heeft een met leien gedekt (maasdekking) zadeldak met vijfzijdige koorkap op het middenschip. De zijbeuken zijn voorzien van lessenaardaken. Het vooraanzicht van de kerk wordt gedomineerd door de drie geledin- gen tellende klokketoren met in gesnoerde octogonale spits en vijfzijdig traptorentje met pironbekro- ning aan de rechter zijde. In de voorgevel van de toren bevindt zich een dubbele deur onder een groot  onder een groot spitsboogvenster met traceringen van baksteen en van 1952 daterend gebrandschil- derd glas in lood uit het atelier van G.B. Holst N.V. De tweede en de derde geleding tellen aan elke zijde vier smalle, blinde lancetvensters. Op de klokkenzolder zijn de twee middelste voorzien van galmgaten. De toren-hoeken zijn verstevigd door middel van lage, overhoekse steunberen. Links tegen de toren staat een vijfzijdig doopkapelletje met glas in lood spitsboogvensters tussen steunberen. De vier tra- veeën diepe zijbeuken bezitten tussen gelede steunberen geplaatste glas-in-lood vensters die zijn inge- vuld met bloemen en plantenmotieven en bakstenen traceringen. Aan de rechter zijgevel staat een ‘eénvoudig uitbouwtje (biechtstoel) onder plat dak. Tegen de linker zijgevel en de uitgebouwde sacristie staat een detonerende toevoeging van recente datum. Het vijfzijdige koor met dakkapellletjes en smeedijzeren nokversiering is voorzien van spitsboogvensters met gebrandschilderderde glas in lood ramen, die zijn ontworpen door Henri Liesker en uitgevoerd door Alex Luigjes. Het interieur van de kerk met vloeren van granito is nog in oorspronkelijke staat. Het ingangsportaal onder de toren heeft een verlaagd plafond, een mozaïek van Sint Clemens in de vloer en een deur die leidt naar de traptoren met wenteltrap. Deze komt uit op de tweede torengeleding die toegang geeft naar de ruimte tussen de ge- welven en de kap die een eenvoudige, uit Duitse spanten samengestelde kapconstructie heeft. Het to- renportaal leidt via een beslagen dubbele deur, met aan weerzijden een waterbekken en erboven een beeld van St. Clemens op een smeedijzeren schoor, naar de driebeukige gebedsruimte met boven het portaal een open gaanderij met kruisgewelf. In de gewelfsleutel hiervan is een driepas met Davidsster verwerkt. De rib-ben steunen even-als die van het middenschip en de zijbeuken op kraagstukken. De muren van de driebeukige kerkruimte zijn gepleisterd. Het hoger opgaande middenschip met kruisge- welven steunt op twee reeksen ronde zuilen en halfzuilen (aan de kop-se zijden van het schip) met ge- profileerde bases en kapitelen. De kapitelen, kraagstukken en gewelfsleutels van zuilen en gewelven zijn beschilderd met decoratieve patronen. De vensters zijn voorzien van afzaten die met elkaar zijn verbon- den door een profiellijst met daaronder een fries van met een sjabloon aangebrachte motieven, die ook onder de balustrade van de gaanderij doorlopen. Het koor met straalgewelf wordt door middel van een grote spitsboog met beschilderde binnenzijde en houten crucifix gescheiden van het middenschip. De inventaris van de kerk bestaat uit twee brede rijen houten banken met snijwerk in het middenschip, een smalle rij banken in de zijbeuken, een geschilderde kruisweg aan de muren en beeldhouwwerk, waar- onder een uit de bouwtijd daterend, uit hout gesneden "laatste avondmaal" in hoog reliëf. In het koor met hogere vloer staat een altaar met een blad van marmer op twee ronden. Adres: Molenstraat 23  8331HP Steenwijk Website: R.K Sint Clemenskerk